Generalforsamling

Til medlemmene av Logistikkforeningen.no

Det innkalles herved til

Generalforsamling

Onsdag 25.10.2023 kl 16.00

Via Teams (link sendes ut til påmeldte medlemmer)

Dagsorden

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenne de fremmøttes stemmerettigheter
 3. Godkjenne Innkalling
 4. Godkjenne dagsorden
 5. Valg av referent for Generalforsamlingen
 6. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 7. Valg av 2 personer til tellekorps
 8. Godkjenne Hovedstyrets årsmelding
 9. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 10. Behandle innkomne forslag
  • Statuttendringer (sent pr mail)
 11. Fastsettelse av grunnkontingent
 12. Godkjenne budsjett
 13. Valg av hovedstyreleder (2 år)
 14. Valg av revisor
 15. Valg av valgkomité(3 medlemmer)

Forslag som ønskes behandlet må være styrets leder i hende senest 4 uker før Generalforsamlingen. Sendes på adressen hovedstyret@logistikkforenignen.no

Rogaland 11.09.2023

Med vennlig hilsen

For Hovedstyret, Logistikkforeningen.no

Renate Brynhildsen

Hovedstyreleder

Deltagelse på generalforsamlingen krever påmelding under: