Nyhetsbrev nr 6- 02/2008

Hvem oppdaterer politikerne?

Komplett nyhetsbrev

Sentrale politikere står ofte som foredragsholdere i konferanse- og seminarprogram –og noen ganger kommer de, men hva
skjer videre? Sitter vi ikke ofte, som tilhører, igjen med følelsen av at ikke alt blir sagt eller at noe ikke kan sies der og da, at
noen arbeider med de aktuelle problemstillinger eller at en komité skal ta seg av saken? Eller, det som verre er: dine utfordringer og problemstillinger berøres ikke, utelates, fremstilles feil eller forslag til tiltak kan endre din markedsinnretning og konkurransesituasjon.

Hvor mye ressurser og hvor mange år bruker vi på lokaliseringsspørsmål, nærings- og byutviklingsprosjekter og utredninger
– vi har vel alle en indre mening om hva dette dreier seg om, men hvilke variable og konstanter har vi å arbeide med? Hvordan påvirker de resultatet og har vi tid eller oversikt nok til å bringe inn alle forhold? Det er derfor gitt at vi blir aldri helt enige, og det vil alltid være muligheter for ”hva-var-det-vi-sa”-reaksjoner på tiltak i ettertid. Vi erfarer det bl a i NTP-arbeidet. Kan vi tenke oss en situasjon der vi står på programmet og politikerne sitter i salen? Hvordan kan vi forvente at lokale og sentrale politikere i og fra by og bygd, med ulik yrkes- eller skolebakgrunn og -erfaring skal kunne ta ansvar for utviklingen i transport og samferdsel? Vi ønsker langsiktighet og forutsigbarhet, men vet at hvert fjerde år kan det skje politiske retningsendringer…

Vår søsterorganisasjon i Danmark, TØF, Transportøkonomisk Forening, har satt informasjon fast på agendaen og gir tilbud
om faglig oppdatering av nye og gamle politikere. Med særlig fokus på nye medlemmer i Trafikudvalget arrangerte TØF et
informasjonsseminar den 29. januar 2008 om Transportens grunnbegreper. Det var innlegg om de viktigste transportformer
fra de enkelte næringer. Programmet finner du på:
http://www.folketinget.dk/samling/20072/almdel/TRU/Bilag/117/521274.HTM
Dette ble fulgt opp med en andre samling den 6. februar om Perspektiver for transport og infrastruktur. Programmet finner du på:
http://www.folketinget.dk/samling/20072/almdel/TRU/Bilag/94/517955.PDF.

Logistikkforeningen.no har en stor og viktig oppgave i det å formidle informasjon, gi en diagnose av dagens situasjon og følge
opp transport-Norges helsetilstand. Kanskje vi, eller vi i samarbeid med andre, kan tilby politikere i Transport og kommunikasjonskomitéen (eller på det lokale plan) tilsvarende opplegg som TØF har satt i gang? Vi kan høste erfaringer fra Danmark.

TØF har også kollektivtransporten med, som en del av helheten. Det synes fornuftig. Er det slik at vi ikke klarer å se sammenhenger gods/kollektivtrafikk, som i stor grad er avhengige av den samme infrastruktur? Hvorfor egne kollektivfelt i byer/tettsteder og ikke felles gods/kollektivfelt?

Tenk på dette i sommer - Ikke nullstill deg helt! Det dukker nok opp i Nyhetsbrevet til høsten!
Nyhetsbrevet ønsker alle en fortsatt god og avslappende sommer!

Jan Erik N Netter
Ansvarlig for NyhetsBrevet
Tel: 920 920 75
e-post: nyhetsbrevet@logistikkforeningen.no