Nyhetsbrev Nr2. 07

HEI – OG VEL OVERSTÅTT PÅSKEFERIE!

Hele nyhetsbrevet
Det er tid for et nytt Nyhetsbrev, det andre, og antall mottatte nyhets- og informasjonsbidrag øker! Det er gledelig - og skulle tyde på at interessen for å spre lokale nyheter på kryss og tvers ut over logistikklandet er i positiv utvikling. Kanskje kan det gi oss noen nye impulser og ideer eller grunnlag for en diskusjon? Som kjent har vi en nettside som også ivaretar dette: ”Si din mening!” Bruk denne muligheten for lufting av erfaringer, meninger og spørsmål!

Vi har hatt en påske med store variasjoner i vær- og føreforhold fra nord til sør – i dagens globale miljøspråkdrakt kan det hevdes at enkelte deler av landet har hatt ekstremvær til april å være – noe som har ført til store utfordringer for de som har oppholdt seg på fjell eller ved/på sjø og de som har sørget for å forflytte personer og gods til og fra på veg, sjø, bane og i lufta. Påskeværet har gitt oss varsel om og eksempler på at vår transportavvikling er sårbar overfor det vi til tider har mest av – Vær, og minst av - Tid. Sannsynligvis vil dette oppta oss mer og mer og ha innvirkning på hvordan vi tilrettelegger og utformer vår infrastruktur, våre forsyningskjeder og omlastingsledd i fremtiden. Stadtunnelen på Vestlandet, er vel ett eksempel på et interessant og, ikke minst, kreativt ekstremtiltak, som kanskje ender opp med en gunstig samfunnsøkonomisk nytte/kostnadsbrøk og blir realisert?

Intermodalitet kan få et utvidet innhold eller rammeverk, gjennom nye eller endringer på transportmidler og endringer i transportmiddelbruk, muligheter for fysiske endringer i fremføring eller lastbærerbruk og ved nye transportkombinasjoner og samarbeidsrelasjoner bil/bane/båt. Er det noen som har kommentarer til eller meninger om dette? Er dette en trussel mot vår fremtidige transportavvikling, leveringskvalitet og ”just-in-time”- prinsippet som mange er fanget opp av? Er dette tema hos transportører, vareeiere, myndigheter eller i FoUsammenheng?
Vil vi ri stormen av?

Spørsmålene legges i alle fall inn på ”Si din mening” på Logistikkforeningen.no’s nettside, som Nyhetsbrevets
bidrag … så får vi se om det gir reaksjoner …Følg med!

Jan Erik N Netter
Ansvarlig for NyhetsBrevet